Privacy

Sterrenstof respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Sterrenstof worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van klanten van Sterrenstof en bezoekers en gebruikers van de website https://sterrenstore.nl(hierna: ‘de website’). Sterrenstof acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Sterrenstof zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Sterrenstof verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Sterrenstof, zoals bij:

  • Contact per e-mail of telefoon;
  • Het aangaan van een overeenkomst met Sterrenstof met betrekking tot de levering van producten of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
  • Het aanmaken van en inloggen op uw eventuele account op de website;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Sterrenstof verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in dit privacybeleid.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Sterrenstof uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Sterrenstof hebt gesloten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Sterrenstof gesloten overeenkomst, zullen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals het door Sterrenstof gecontracteerde fulfilmentbedrijf voor het verwerken en uitleveren van uw bestelling, een transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten en de betreffende online betaalprovider in verband met het betalen middels de website.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Sterrenstof de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Bovendien geldt dat indien met u meer dan drie maanden geen interactie is geweest in verband met de nieuwsbrieven, uw mailadres automatisch uit het mailingsysteem wordt verwijderd, waarna u niet langer nieuwsbrieven ontvangt.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Sterrenstof gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Sterrenstof persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Sterrenstof of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Sterrenstof, om de website en e-mailvoorzieningen van Sterrenstof te kunnen exploiteren, ActiveCampaign voor het verzenden van nieuwsbrieven, de exploitant van door Sterrenstof gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Sterrenstof te kunnen verzorgen.

Sterrenstof slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Sterrenstof verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Sterrenstof daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Sterrenstof er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Sterrenstof zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Sterrenstof toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Sterrenstof persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Sterrenstof zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Sterrenstof vallen, evenals door Sterrenstof ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Sterrenstof de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Sterrenstof de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Sterrenstof, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies en vergelijkbare technieken die Sterrenstof gebruikt

Sterrenstof gebruikt functionele, analytische cookies, marketingcookies en vergelijkbare technieken (zoals Google Analytics en Facebook Pixel die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Sterrenstof gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Sterrenstof middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen.

Tevens gebruikt Sterrenstof cookies voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties via websites van derden. Sterrenstof gebruikt alleen informatie voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen worden marketingcookies gebruikt. Ook kan Sterrenstof uw persoonsgegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die Sterrenstof van u heeft ontvangen. Sterrenstof kan uw persoonsgegevens ook delen met vertrouwde derden, bijvoorbeeld adverteerders en reclamenetwerken, om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om Sterrenstof te ondersteunen met gericht adverteren, afgestemd op uw persoonlijke interesses. De bedoelde derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Sterrenstof van cookies gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft het recht om Sterrenstof te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Sterrenstof een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Sterrenstof verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Sterrenstof slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Sterrenstof legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterrenstof, kunt u contact opnemen met Sterrenstof. Sterrenstof helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterrenstof of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Sterrenstof

Hoofdveste 2

3992DG Houten

Telefoonnummer: +31 (0) 6 42 99 84 49

E-mailadres: info@sterrenstore.nl

Heb je een vraag of hulp nodig? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Heb je een vraag of hulp nodig? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!